Všeobecné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Topvia Tours, Daňové registračné číslo : 0367752450633, so sídlom v Španielsku , zapísaná v Agencia Estatal de administración tributaria , Palma de Mallorca zabezpečuje ubytovacie služby , nákup leteniek a servisných služieb pod názvom Topvia Tours a prevádzkujúca svoju činnosť prostredníctvom webovej stránky www.topvia.sk .

1.2 Topvia Tours zabezpečí ubytovacie služby , letenky a servisné služby . So zákazníkmi uzatvára Zmluvu o sprostredkovaní ubytovacích služieb , leteniek a servisných služieb ( ďalej ( Zmluva o sprostredkovaní )

1.3 Ponuka Topvia Tours je pravidelne aktualizovaná .

1.4. Topvia Tours si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej zmluve s Topvia Tours

1.5. Ubytovanie , Letenku , Servisné služby od Topvia Tours si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí s Topviou Tours Zmluvu o sprostredkovaní ubytovania , letenky a servisných služieb (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom je pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na sprostredkovanie ubytovania , letenky a servisných služieb na alebo inú službu v súlade s článkom 3 týchto Podmienok (ďalej len "Zákazník").

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Každý Zákazník môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané sprostredkovanie ubytovania , letenky a servisných služieb . Topvia Tours nemá v okamihu prijatia objednávky, či už na Webe, informácie o tom, či ponúkané ubytovanie v hoteloch , letenky a servisných služieb sú dostupné .

2.2 Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri ponukách na poslednú chvíľu - "Last Minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie budú Zákazníkovi spresnené pracovníkom Topvia Tours po obdržaní objednávky.

2.3 Topvia Tours si vyhradzuje právo po odoslaní Zákazníkovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní ponúkaných hotelov, leteniek a servisných služieb do databázy, ktoré neboli možné v ponuke uviesť.

2.4 Vybavenie objednávok Zákazníkov je zo strany Topvia Tours riešené nasledovne:
(a) Po tom, čo Zákazník v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraných ubytovacích služieb , leteniek a servisných služieb a Topvia Tours túto objednávku dostane, vykoná Topvia Tours rezerváciu ubytovacích služieb , leteniek a servisných služieb . Rezerváciu je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby Topvia Tours . Ak je objednávka zrealizovaná počas nedele alebo štátných sviatkov , v tom prípade bude objednávka vybavená v najbližší pracovný deň. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou Topvia Tours bezodkladne kontaktuje Zákazníka a dohodne ďalší postup.
(b) Zákazník berie na vedomie, že v prípade telefonických objednávok môžu byť hovory s pracovníkmi Topvia Tours monitorované, čím nie je dotknuté právo Zákazníka monitorovanie odmietnuť.

2.5 Ak je objednávka zo strany Zákazníka akceptovaná Topvia Tours , dôjde k uzavretiu zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:
(a) Vznik zmluvného vzťahu
Ak je objednávka Zákazníka akceptovaná Topviou Tours , ktorá zabezpečuje ubytovanie , letenky a servisných služieb , je Zákazníkovi odovzdaný zo strany Topvia Tours návrh Zmluvy medzi Zákazníkom a Topviou Tours , a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu. Zmluva spolu s pokynmi a Všeobecnými obchodnými podmienkami je Zákazníkovi zaslaná e-mailom alebo výnimočne zaslaná aj poštou, a to na náklady Topvia Tours .
Topvia Tours tiež môže informovať Zákazníka o tom, do akej doby je potrebné návrh zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh zaniká a na uzavretie Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Zákazníkovi oznámená, má sa za to, že návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia.
Zákazník je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu Topvia Tours. . Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Zákazníka záväzné a Topvia Tours nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Zákazníka (zo strany Topvie Tours môže dôjsť napr. k stornu rezervácie .

2.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany Topvia Tours . Ak nie je zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku 3.4 týchto Podmienok. .

2.7. Ak nie je u daného Zájazdu výslovne uvedené inak, cena za "Dieťa" je platná zvyčajne pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých sprostredkovaných hotelov či zahraničných dodávateľov.

2.8. Zákazník si je vedomý toho, že Topvia Tours môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Zákazníka budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera Topvii Tours , ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

3. Platba

3.1 Zákazníkovi sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom zmluvy, popr. sú fakturačné údaje uvedené v Zmluve .

3.2 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné rezervácie objednávané obvykle viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí Zákazník obvykle 50% z jeho plnej ceny, a to bezodkladne v čase uzavretia zmluvy, následne potom obvykle jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástupom na pobyt ) doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny dohodnutej v Zmluve o sprostredkovaní ubytovania , letenky a servisných služieb .

3.3 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, ponuky typu "Last Minute" a rezervácie objednávané obvykle menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí Zákazník jednorázovo v plnej výške, a to na účet Topvia Tours bankovým prevodom , či inou platobnou metódou . Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, hotelov a z iných príčin, kedy budú Zákazníkovi odovzdané iné inštrukcie pre platbu než tie uvedené v týchto Podmienkach.

3.4 Zákazník berie na vedomie, že po podpise zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že Topvia Tours, rezerváciu nepotvrdí (pozri článok 2.6 týchto Podmienok). V takom prípade sa zmluva od začiatku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.

3.5 Zákazník súhlasí s tým, že Topvia Tours je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu za ponúkané sprostredkovanie ubytovania , letenky a servisných služieb , a to iba za týchto podmienok:
(a) k zvýšeniu ceny nesmie dôjsť počas dvadsiatich (20) dní pred začatím Zájazdu; alebo (b) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena pohonných hmôt u príslušnej Zmluvy; alebo (c) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Zmluvy , a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena predmetných platieb u príslušnej Zmluvy ; alebo Informácie o zvýšení ceny v Zmluve musí byť Zákazníkovi odoslaná najneskôr dvadsaťjeden (21) dní pred začatím objednaných v Zmluve, inak Topvii Tours resp. príslušnej CK, nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene Zmluvy .

3.6 Ak je Topvia Tours alebo CK nútená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky Zmluvy alebo cenu Zmluvy, má Zákazník v lehote piatich (5) dní od doručenia návrhu na zmenu Zmluvy možnosť od Zmluvy odstúpiť, v opačnom prípade sa má za to, že Zákazník s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí.

3.7 Ak nie je výslovne ustanovené inak, pri platbe kartou môže byť Zákazníkovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámené pracovníkom Topvia Tours . Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s pracovníkom Topvia Tours a bankové poplatky hradí vždy Zákazník.

4. Cestovné doklady

4.1. Každý Zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore.

4.2 .Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii. Zákazníci inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v Španielsku .

4.3 Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame klientom pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa najmä o prípady straty dokladu či odcudzenia a pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do druhého dňa. Hotely si môžu cestovný doklad kopírovať či oskenovať a mali by doklad bezodkladne klientovi vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV SR v kapitole Slovenské zastupiteľstvá - záložka "Všetky zastupiteľstvá". V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky.

4.4 Potrebné ostatné doklady zabezpečované Topvia Tours, ako napr. Vouchery, letenky a pod, obdrží Zákazník od Topvia Tours . Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom . V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické Vouchery, sa Zákazník na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

5. Storno zájazdu a odstupné

5.1 Zákazník môže pred zahájením čerpania objednaných služieb od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie Zákazníka porušenie povinností Topvie Tours vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je Zákazník povinný zaplatiť Topvii Tours odstupné stanovené nižšie:
(a) Zákazník nie je povinný hradiť žiadne odstupné, pokiaľ dôjde k odstúpeniu skôr, ako je zaplatená záloha či uzatvorená Zmluva;
(b) po uzatvorení Zmluvy a úhrade zálohy či celej čiastky za objednané služby , je Zákazník povinný uhradiť odstupné vo výške stanovenej v obchodných podmienkach danej CK.
(c) Zákazník je povinný zaplatiť odstupné taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo stranyTopvia Tours z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka.
(d) V prípade preplatku klienta, alebo v prípade storna zájazdu vyvíja Topvia Tours maximálnu snahu o navrátenie finančných prostriedkov klientovi v čo najkratšom možnom termíne. Z procesných dôvodov, z dôvodu potreby časového priestoru na vrátenie peňazí sa môže lehota vrátenia predĺžiť.
(e) V prípade, že Zákazník využije možnosť úhrady objednaných služieb iným subjektom (napr. príspevok zamestnávateľa na dovolenku, platba zájazdu na splátky atď.) a Zájazd bude Zákazníkom v súlade s týmito Podmienkami alebo na základe zákona stornovaný, je prípadná vrátka ceny objednaných služieb možná iba tomu subjektu, ktorý objednané služby hradil (tzn. v prípade, že objednané služby by platil zamestnávateľ Zákazníka, bude vrátka za stornovaný zájazd vrátená zamestnávateľovi Zákazníka a nemôže by vrátená Zákazníkovi a pod.). V prípade čiastočnej úhrady Zákazníkom a čiastočnej úhrady iným subjektom, bude vrátka ceny Zájazdu v prípade storna vrátená rovnakým pomerom všetkým platiacim. Lehota na vybavenie vratky ceny stornovaných objednaných služieb je 14 kalendárnych dní.
(f) V prípade, že Zákazník využije možnosť úhrady Zájazdu darčekovým certifikátom vystaveným Topvia Tours, riadi sa vrátka ceny objednaných služieb v prípade storna samostatnými podmienkami uvedenými na darčekovom certifikáte.

6.Odstúpenie od zmluvy

6.1. Odstúpenie od zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Zákazníka a zaslané buď na e-mailovú adresu info@topvia.sk , na kontakty uvedené v Zmluve. Storno môže byť prípadne dodané Zákazníkom osobne do sídla Topvia Tours a nechať si zodpovedným pracovníkom potvrdiť príjem.
6.2 Pre stanovenie výšky odstupného je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia do CK, resp. spoločnosti Topvia Tours, preto je potrebné vziať do úvahy, že Topvii Tours je možné doručiť na mailovú adresu aj telefonicky počas soboty do 20:00 hod.

7. Odmietnutie Zákazníka

7.1 Topvia Tours si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom hlavne v nasledujúcich prípadoch:
(a) Zákazník opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo
(b) Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
(c) Zákazník viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s článkom 3 týchto Podmienok, alebo
(d) Ak zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu v súlade s článkami 2.5 a 2.6 týchto Podmienok

8. Spracovanie Osobných údajov

8.1 Zákazník dáva spoločnosti Topvia Tours výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v zmluve alebo poskytnutých v súlade s poskytnutou recenziou podľa článku .

8.2 týchto Podmienok (vrátane obrazových snímok). Zákazník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávnený udeliť vyššie uvedený výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov i za všetky osoby zobrazené na obrazovej snímke v súlade s článkom 8.3 týchto Podmienok. .

8.3. Poskytnuté osobné údaje nebudú Topvia Tours spracované na iné účely ako na účely ponúkania služieb sprostredkovateľskej agentúry a ponúkanie sprostredkovania ubytovacích služieb, leteniek a servisných služieb pod obchodnou značkou Topvia Tours na účely uverejnenia recenzií v súlade s článkom týchto Podmienok, a to po neobmedzenú dobu a v rozsahu poskytnutých údajov.

8.4. Pokiaľ je medzi poskytnutými údajmi elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií zo strany Topvia Tours, a to k účelom podľa článku 8.1 týchto Podmienok. Zákazník môže tento súhlas odmietnuť uvedením jednoduchej poznámky „Nezasielať obchodné informácie“ do časti „Požiadavka/prianie klienta“ uvedenej v Zmluve.

8.5.Osobné údaje Zákazníka môžu byť sprístupnené, a to za účelom plnenia Zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. Údaje poskytnuté v súlade s článkom 10.5 týchto Podmienok môžu byť sprístupnené taktiež dcérskymi či materským spoločnostiam Topvia Tours v SR i v zahraničí.

8.6. Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov je Topvia Tours povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Topvia Tours vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť Topvia Tours o vysvetlenie alebo požadovať, aby Topvia Tours odstránila takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

9. Zodpovednosť za porušenie záväzku

9.1 Zákazník berie na vedomie, že je povinný riešiť akúkoľvek reklamáciu objednanej služby Topvia Tours . Topvia Tours s a zaväzuje akúkoľvek reklamáciu riešiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

9.2 Prípadné reklamácie služieb Topvia Tours odporúča riešiť na mieste pobytu na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené ubytovacím zariadením atď. Topvia tours odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom ubytovacieho zariadenia. Taktiež býva k dispozícii Zákazníkovi nonstop telefónna linka Topvie Tours .

9.3. Pokiaľ nie je možné zaistiť pokračovanie objednaných služieb inak ako prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality ako uvedenej v Zmluve, je Topvia Tours povinná vrátiť Zákazníkovi rozdiel v cene.

9.4. Ak sa Zákazník rozhodne reklamovať poskytnutú službu až po ukončení , je potrebné reklamáciu zaslať bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia , inak nárok zaniká). Reklamáciu môže Zákazník tiež poslať na mail : info@topvia.sk, alebo podať telefonicky na tel.čísle : 0950 401 500 ústne. O tomto oznámení bude zodpovedným pracovníkom vypracovaný záznam, záznam je Zákazník povinný podpísať. Topvia Tours odporúča písomnú reklamáciu doplniť o číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Zákazníka a na písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník oboznámený najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Zákazník nedohodne na dlhšej lehote.

9.5 .Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom . Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka , názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom . V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate v súlade s článkom 9.4 týchto Podmienok.

9.6 Zákazník sa zaväzuje poskytovať spoločnosti Topvia Tours súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

9.7 Spoločnosť Topvia Tours v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“).

9.8 Je povinnosťou Zákazníka sa vopred zoznámiť s dokumentom „Všeobecné informácie “, ktorý je dostupný na Webe spoločnosti Topvia Tours na adrese http://www.topvia.sk/informacie .

9.9 Každý Zákazník je po návrate požiadaný o vyplnenie dotazníka zahrňujúceho a hodnotiaceho priebeh, jednotlivé služby , ubytovacie zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi. Odoslaním recenzie Zákazník dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie, vrátane svojho mena a priezviska, na webových stránkach prevádzkovaných Topvia Tours v súlade s článkom 8.3 týchto Podmienok . Zákazník súčasne súhlasí s tým, že odoslanú recenziu môže Topvia Tours upraviť tak, aby v nich neboli uvedené konkrétne názvy ubytovacích zariadení , leteckých spoločností alebo iné určenie konkrétnych subjektov.
Pokiaľ budú súčasťou recenzie aj obrazové snímky, odoslaním takýchto snímok v rámci recenzie poskytuje Zákazník Topvia Tours bezodplatný súhlas na použitie týchto snímok za účelom propagácie a reklamy činnosti Topvia Tours , a to bez akéhokoľvek časového či iného obmedzenia a pre všetky spôsoby použitia diela . V rámci udeleného súhlasu je Topvia Tours oprávnená tieto obrazové snímky akokoľvek upravovať, spracovávať, meniť a spájať s inými dielami.

9.10 .Topvia Tours sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.

9.11. Zákazník bol s týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré Zákazník nemohol očakávať.

9.12. Tieto Podmienky sú účinné od 1.1.2018 .

od
419
MALORKA, PAGUERA
od
537

Hotely na Malorke

Hotel VALENTIN PARK CLUB ***++
Peguera , MALORKA
Hotel VALENTIN REINA ****
Paguera, Malorka