Cestovné poistenie UNIQAV TOPVIA TOURS máte možnosť uzavrieť cestovné poistenie UNIQA nielen na dovolenku zakúpenú cez agentúru Topvia Tours, ale aj na akýkoľvek iný pobyt v zahraničí alebo zahraničnú pracovnú cestu.

Cestovné poistenie zmierňuje Vaše riziká a finančné straty, ako aj možné nepredvídané náklady spojené so zahraničným pobytom.Cestovné poistenie KOMFORT , zahrňuje :

1. Poistenie prerušenia cesty
2. Poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie oneskoreného návrat zo zahraničia
3. Poistenie batožiny
4. Poistenie zachraňovacích nákladov
5. Poistenie liečebných nákladov
6. Úrazové poistenie
7. Poistenie zodpovednosti za škodu
8. Právna pomoc

Poistná doba 1 deň - 11 mesiacov.
Vstupný vek poisteného: do 70 roku veku ku dňu dojednania poistnej zmluvy

Rozsah poistného krytia pre poistný balík KOMFORT

Poistné sumy v € na poistnú dobu, resp. pri vyznačených predmetoch poistenia na poistnú udalosť/poistnú zmluvu/deň/hodín, 1 poisteného

Poistenie storno poplatku

1. Náhrada storno poplatku vzniknutých pri nenastúpení na cestu so spoluúčasťou 10 % a max. 2000 €

Poistenie prerušenia cesty

2. Náhrada uhradených a nevyčerpaných služieb vrátane nákladov na spiatočnú cestu až do dohodnutej poistenej sumy so spoluúčasťou 10%, poistené aj vybraté ochorenia nevyžadujúce hospitalizáciu so spoluúčasťou 25 %

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia

3. Poistenie zmeškania dopravného prostriedku pri odchode 50 € / osoba
Náhrada dodatočných nákladov na stravu, prenocovanie a cestu 80 € / rodina
4. Oneskorený príchod na východzie letisko, stanicu. Náhrad nákladov na stravu, nocľah, taxík 50 € / osoba a 80 € / rodina

Poistenie batožiny

5. Náhrada pri strate, krádeži alebo zničení batožiny 700 € / osoba 1400 € / rodina
6. Náhrada cenných vecí, technických zariadení, športového náradia / výbavy,ďalekohĺad,okuliare do výšky 1/3 poistnej sumy
7. Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny 150 € / osoba a 280 € / rodina
8. Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov 340 € / osoba a 680 € / rodina

Poistenie zachraňovacích nákladov

9. Náklady na pátranie a záchranu poisteného na horách a na / vo vode 15 000 €

Poistenie liečebných nákladov

Maximálne plnenie v bodoch 10. až 21. 230 000 €
10. Prevoz do najbližšej nemocnice,preloženie poisteného do 100%
11. Ambulantné ošetrenie do 100%
12. Hospitalizácia do 100%
13. Denná dávka počas hospitalizácie 18 € / 1 deň
14. Nevyhnutná preprava liekov do 100%
15. Transport do domovskej krajiny podľa rozhodnutia lekára vrátane ambulantného lietadla do 100 %
16. Návšteva poisteného jeho blízkou osobou, pri hospitalizácií poistené dlhšej ako 5 dní 85 €
17. Návrat spolu poistenej osoby do domovskej krajiny do 100%
18. Návrat poisteného do domovskej krajiny 1700 €
19. Ošetrenie zubov - iba akútne prípady ( vyvŕtanie, liečivá zložka, vytrhnutie a pod.) 100%
20. Repatriácia telesných pozostatkov poisteného do domovskej krajiny 100%
21. Liečebné náklady v dôsledku terorizmu 100%
Maximálne plnenie v bodoch 10. až 18. pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení 20 000 €

Úrazové poistenie

22.Trvalé následky úrazu poisteného nad 50% 17000 €

Právna pomoc

24. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou max. 2000 €
25. Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci / tlmočníka max. 2000 €
26. Návratná záloha pre advokáta alebo návratná kaucia max.1800 €

Predmet poistenia:

Poistenie liečebných nákladov

Hradí náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, predpísané lieky, prípadne náklady na potrebný prevoz späť do vlasti.

Poistenie právnej ochrany

Slúži na poskytnutie právnej ochrany poistenému, na uplatnenie jeho právnych záujmov v stanovenom rozsahu, ako aj na úhradu s tým spojených nákladov.

Úrazové poistenie

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta postihnutého úrazom, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu. Nepríjemný úraz môže niekedy zanechať trvalé následky. Aj v takomto prípade poisťovňa poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu týchto následkov.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Ak v zahraničí niekomu neúmyselne spôsobíte škodu na majetku, alebo mu nechtiac ublížite, či ho dokonca usmrtíte, poistenie zodpovednosti za škodu hradí vzniknuté náklady

Poistenie batožiny

Slúži na náhradu nákladov za poškodené, zničené, odcudzené alebo stratené veci, ktoré ste so sebou mali na zahraničnej ceste.

Poistenie meškania batožiny

Poistenie slúži na úhradu nákladov súvisiacich s oneskoreným odletom poisteného zo Slovenska v dôsledku meškania medzinárodného letu o 6 a viac hodín, ďalej na náhradu výdavkov na nevyhnutné potreby v dôsledku omeškania batožiny pri prílete poisteného do zahraničia o 6 a viac hodín vinou leteckej spoločnosti.

Poistenie stornovacích poplatkov

Zo storna zájazdu dojednaného v CK. Poistenie storno poplatku slúži na úhradu nákladov súvisiacich so zrušením zájazdu, ktoré musí poistený uhradiť cestovnej kancelárii, resp. cestovnej agentúre v prípade stornovania zájazdu. Uvedené riziko je možné dojednať v prípade, ak je poistený záväzne prihlásený na zájazd prostredníctvom cestovnej kancelárie, resp. cestovnej agentúry, pričom poistné musí byť uhradené najneskôr pri prvej splátke ceny zájazdu. Poistenie storno poplatku sa nevzťahuje na storno čiastkových služieb, t.j. samotná letenka alebo nocľah, ktoré si poistený v CK sám objednal, nakoľko v týchto prípadoch nejde o zájazd.

Zo storna rezervovanej zahraničnej cesty.Slúži na úhradu nákladov súvisiacich so zrušením rezervovanej zahraničnej cesty, ktoré musí poistený uhradiť poskytovateľovi u ktorého si cestu záväzne objednal. Uvedené riziko je možné dojednať v prípade, ak je poistený záväzne prihlásený na cestu prostredníctvom ubytovacieho zariadenia, pričom poistné musí byť uhradené najneskôr pri prvej splátke ceny cesty.

Poistenie storna cestovného lístka ( letenka, cestovný lístok na vlak / autobus / loď )

Poistenie storna cestovného lístku slúži na úhradu nákladov súvisiacich so zrušením cestovného lístka, ktoré musí poistený uhradiť dopravcovi, cestovnej kancelárii, resp. cestovnej agentúre v ktorej si cestovný lístok zakúpil v prípade stornovania cestovného lístka. Uvedené riziko je možné dojednať v prípade, ak si poistený záväzne kupuje cestovný lístok prostredníctvom dopravcu, cestovnej kancelárie, cestovnej agentúry, pričom poistné musí byť uhradené v deň úhrady poplatku za cestovný lístok.

Poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku

Poistenie ďalej slúži na úhradu nákladov súvisiacich s oneskorením iného dopravného prostriedku pri ceste do miesta pobytu, resp. z miesta pobytu späť do východiskového štátu, ak bola táto doprava zahrnutá do zájazdu zakúpeného v cestovnej kancelárii, cestovnej agentúre alebo u iného poskytovateľa, a dôjde k oneskoreniu o viac ako 3 hodiny z dôvodu havárie alebo zlyhania techniky. Poistiteľ v tomto prípade uhradí poistenému dojednanú poistnú sumu.

Poistenie predčasného návratu poisteného zo zahraničia a poistenie jeho nevyčerpaných služieb

Poistenie slúži na úhradu nákladov za nevyčerpané služby, ktorými sú doprava, ubytovanie a strava v prípade návratu poisteného zo zahraničnej cesty pred termínom jej plánovaného ukončenia, ak táto cesta bola objednaná, potvrdená a zaplatená cestovnou kanceláriou/ cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom a to z dôvodu:
a) akútneho zdravotného stavu poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúceho jeho repatriáciu odsúhlasenú poisťovateľom,
b) smrti poisteného alebo spolucestujúceho,
c) smrti blízkej osoby poisteného vo vlasti poisteného, ktorá nebola účastníkom zájazdu a ktorej smrť nastala po dni nástupu na zájazd,
d) hospitalizácie blízkej osoby poisteného vo vlasti poisteného, ak nebola účastníkom zájazdu a ktorej hospitalizácia nastala z dôvodu choroby alebo úrazu bezprostredne ohrozujúcej jej život, e) značnej škody na majetku poisteného v mieste jeho trvalého bydliska alebo značnej škody na majetku spolucestujúceho v mieste jeho trvalého bydliska, ak škoda vznikla počas doby trvania poistenia a bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej osoby.

Poistenie nevydarenej dovolenky

Poistenie slúži na finančné odškodnenie poisteného a jednej jemu blízkej poistenej osoby uvedenej v zmluve o obstaraní zájazdu v prípade, ak poistený zostal v dôsledku úrazu, choroby, tehotenstva hospitalizovaný v zahraničí po dobu minimálne 3 dní nepretržite.

Poistenie denných dávok počas hospitalizácie

Poistenie slúži na finančné odškodnenie poistenej osobe vo forme denného odškodné, max. po dobu 15 dní trvania hospitalizácie v zahraničí, ktorá bola v dôsledku úrazu, choroby, tehotenstva.

Doplnkové asistenčné služby

Zabezpečenie a úhrada nákladov na vycestovanie náhradného vodiča z dôvodu hospitalizácie alebo úmrtia poisteného v zahraničí, ak nie je medzi spolucestujúcimi poistenými osobami k dispozícii iný vodič; alebo zabezpečenie a úhrada nákladov na skorší návrat poistených spolucestujúcich osôb poisteného.
Zabezpečenie a úhrada nákladov na vystavenie náhradných cestovných dokladov pri ich strate, krádeži, odcudzení.

obr-1 obr-2 obr-3 obr-4
obr-5 obr-6 obr-7 obr-8

od
419
MALORKA, PAGUERA
od
537

Hotely na Malorke

Hotel VALENTIN PARK CLUB ***++
Peguera , MALORKA
Hotel VALENTIN REINA ****
Paguera, Malorka