Informácie pred nákupomInformácie uvedené nižšie sú iba orientačné a v prípade jednotlivých Zájazdov môžu platiť mierne odlišné podmienky, rovnako ako sa môžu líšiť podmienky pre prepravu osôb a batožiny u jednotlivých prepravcov.

1. DORUČENIE POKYNOV, POUKAZOV, ODBAVENIA

1.1. Začiatku zájazdu v dobe kratšej ako 3 dni od záväznej objednávky (spísanie Zmluvy), budú pokyny zaslané zvyčajne obratom po spracovaní Zmluvy pracovníkom CK . Pracovníci Topvia Tours vždy kontaktujú Zákazníka, aby overili, či pokyny k Zájazdu obdržal a že je všetko v poriadku. Je dôležité na Zmluvu vždy uviesť aktuálnu e-mail adresu, telefonický kontakt a korešpondenčnú adresu, na ktorej sa objednávateľ momentálne zdržiava.

2. LETECKÁ PREPRAVA

2.1. Pokyny sú zasielané zvyčajne na e-mailovú adresu Zákazníka. Ubytovacie poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú vydávané CK sú odovzdané elektronicky . Výnimočne CK zasiela kompletné odbavenie vrátane ubytovacích poukazov a leteniek poštou na korešpondenčnú adresu Zákazníka, ktorá je uvedená v zmluve. U skorých odletov cca do 3 dní je doručenie pokynov riešené elektronicky. Poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú vydávané sú odovzdané elektronicky.

2.2. Linkové lety: CK zasiela zvyčajne kompletné odbavenie vrátane ubytovacích poukazov a leteniek poštou na korešpondenčnú adresu Zákazníka, alebo sú odovzdané elektronicky. V tomto prípade už na letisku nebude prítomný zástupca danej CK. Výnimočne sú pokyny zasielané emailom a ubytovacie poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú odovzdané zástupcom CK na letisku, alebo odovzdané elektroniky. U skorých odletov cca do 3 dní je doručenie riešené elektronicky alebo kuriérskou službou, a pod. Niekedy na náklady Zákazníka, pokiaľ je tak dohodnuté.

2.3. Zodpovednosť CK či prepravcu za poškodenie a stratu batožiny pri leteckej doprave: práva a povinnosti pri leteckej preprave sa riadia medzinárodnými zmluvami, ktoré umožňujú obmedzenie náhrady škody, mi. Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave (tzv. Varšavský dohovor, publik. v zbierke pod č. 27/1968 Zb. a sukcesia ku ktorému publik. v zbierke pod č. 271/1994 Z.z., doplnený Haagským protokolom, publik. pod č. 15/1966 Zb.) a ďalšími medzinárodnými zmluvami a nariadeniami, ktorými sa taktiež riadi uplatňovanie a rozsah náhrady škody v leteckej preprave. Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave (Montrealský dohovor, publik. v zbierke zákonov pod. č. 544/2003 Z.z.), za škody spôsobené zničením, poškodením, stratou či oneskorením batožiny pri lete prepravcu je možné žiadať o náhradu až do výšky 1.000 zvláštnych práv čerpania (kód meny: XDR) pre každého cestujúceho (kurz XDR vyhlasuje Európska centrálna banka a prepočet na menu EUR je dostupný na webovej stránke Národnej banky Slovenska).

2.4. Všetky lety sú prevádzkované renomovanou leteckou spoločnosťou. Na základe predpisov a bežných dohôd v medzinárodnej leteckej doprave si CK vyhradzuje možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu (príp. medzipristátie), leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Zákazník berie na vedomie, že odletové časy uvedené napr. na webe, v katalógu CK a pod. sú časy orientačné, ktoré sa môžu zmeniť. Presné platné časy odletov a príletov vrátane trasy sú uvedené vo Vašich cestovných dokladoch (letenke).
Prvý a posledný deň leteckých Zájazdov je určený k preprave a nie k vlastnej dovolenke. Nie je možné tiež vychádzať z toho, že sa odlety uskutočnia dopoludnia a spiatočné lety popoludní či večer. Ako odlet, tak i prílet sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dobu, ako v ranných, tak i v nočných hodinách.
Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne alebo i celkom zasahovať do dňa nasledujúceho. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i krátkodobo (v niektorých prípadoch i niekoľko hodín) pred odletom a oneskorenia sú v posledných rokoch bežné. Je to spôsobené nielen počasím, ale najmä preplnením vzdušných koridorov. CK sa maximálne usiluje o vylúčenie týchto rušivých vplyvov a v prípade zmeny odletových časov, popr. pri oneskorení prosíme o Vaše pochopenie.

2.5. Preprava batožiny: Každý Zákazník má nárok na bezplatnú dopravu batožiny, vrátane príručnej batožiny do max.váhy, ktorá je stanovená leteckou spoločnosťou. Túto informáciu obdrží Zákazník zvyčajne v pokynoch pred cestou, ktoré budú zaslané cca 3 - 7 dní pred zahájením Zájazdu. Pri nadváhe batožiny je spravidla účtovaný poplatok. Príručná batožina nesmie podľa medzinárodných predpisov z bezpečnostných dôvodov obsahovať predmety, ktoré je možné klasifikovať ako nebezpečné. Pokiaľ budú v príručnej batožine nájdené tieto nebezpečné predmety, majú pracovníci letiskovej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu. Najmä upozorňujeme na manikúrové nožničky, nože, zápalky, spreje (parfum) a pod.
Pozor na váhové limity batožiny, napr. maximálna váha batožiny na jednu osobu je zvyčajne 15 kg, ak cestujú však 2 osoby s jednou batožinou váha sa nenásobí, ale je stanovená zvyčajne na 32 kg. Niektoré letecké spoločnosti majú určité obmedzenia ako na váhu, tak aj na počet batožiny a ďalšie podmienky (sčítanie váhy atď.). Sledujte prosím starostlivo inštrukcie k odletu zaslané z CK alebo Invia. Doporučujeme pripoistenie pre prípad straty alebo poškodenia batožiny. Ak je batožina poškodená, oneskorená, stratená alebo zničená, musí Zákazník podať sťažnosť písomne leteckému dopravcovi čo najskôr . V prípade poškodenia odbavenej batožiny, musí Zákazník podať písomnú sťažnosť do siedmych pracovných dní a pokiaľ bola oneskorená, potom do 21 dní, v oboch prípadoch od dátumu, kedy bola batožina Zákazníkovi vydaná. Vždy je nutné sa preukázať palubnou vstupenkou a dokladom o batožine odovzdanej leteckej spoločnosti k preprave.

2.6. Preprava zvierat: Zvieratá (pes/mačka) do maximálnej váhy 5 kg je možné prepravovať na palube lietadla za zvláštnych podmienok. Ostatné zvieratá je možné prepravovať v klimatizovanom batožinovom priestore v dolnej časti lietadla v zvláštnych kontajneroch, určených k tomuto účelu. Preprava všetkých zvierat musí byť ohlásená už pri rezervácii a je za zvláštny príplatok. Podrobnejšie informácie - viď podmienky jednotlivých prepravcov, ktoré Vám radi sprostredkujeme.

2.7. Bicykle, surfy a iné.: Preprava neskladnej batožiny (napr. bicyklov, golfových bagov, surfov a pod.) musí byť nahlásená v CK Topvia Tours už pri bookovaní Zájazdu (väčšinou za poplatok). Z bezpečnostných dôvodov sa nemôžu vyššie uvedené predmety spravidla prevážať autobusmi určenými pre transfer do/z hotela. Zodpovedajúca doprava je zaisťovaná na vlastné náklady Zákazníkom. Prepravu môže za poplatok zaistiť i CK . Na túto prepravu sa však nevzťahuje cestovné poistenie a ani CK Topvia Tours nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, spôsobené na prepravovanom predmete.

2.8. Vylúčenie z prepravy: CK si vyhradzuje právo vylúčiť Zákazníka z prepravy alebo z celého Zájazdu, pokiaľ svojim jednaním a chovaním narúša jeho chod, popr. hrozí nebezpečenstvo, že by táto situácia mohla nastať. Vylúčená je preprava osôb v podnapitom stave. Z prepravy však môžu byť vylúčení aj Zákazníci, ktorí napr. v prípade oneskorenia, slovne napádajú zástupcu CK , alebo sa vulgárne a hrubo vyjadrujú o usporiadateľovi Zájazdu, či ich zástupcoch. V prípade vylúčenia z prepravy alebo zo Zájazdu zaniká nárok Zákazníka na úhradu nečerpaných služieb. CK prosí o pochopenie tohto opatrenia, ktorého zmyslom a cieľom je zaistenie kľudnej dovolenky a prepravy ostatných cestujúcich, ako i ochrana osobností pracovníkov spoločnosti. Zákazník je povinný dodržiavať počas leteckej prepravy zákaz fajčenia počas celého letu.

3. PREPRAVA TEHOTNÝCH ŽIEN

3.1. Pri leteckej preprave tehotných žien do konca 34. týždňa tehotenstva, ktoré sú bez zdravotných komplikácií, nie je zvyčajne vyžadované potvrdenie ošetrujúceho lekára. Pokiaľ má tehotná žena v dobe do konca 34. týždňa tehotenstva zdravotné problémy, je obvykle nutné predložiť na predpísanom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že tehotná žena môže absolvovať leteckú dopravu. Pri doprave tehotných žien od konca 34. týždňa tehotenstva je obvykle vždy nutné predložiť lekárske potvrdenie na formulári, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme. Lekárske potvrdenie nesmie byť vystavené skôr ako 6 dní pred nástupom cesty. Tehotné ženy po 34.týždni (u viac početného tehotenstva po 28.týždni) tehotenstva nie sú dopravcom k preprave vôbec akceptované. Viac informácií nájdete v prepravných podmienkach jednotlivých dopravcov, ktoré sa môžu od seba čiastočne líšiť a ktoré Vám radi sprostredkujeme. Dôrazne upozorňujeme na fakt, že je zodpovednosťou každého Zákazníka si overiť podmienky leteckej prepravy u leteckej spoločnosti, pokiaľ chce cestovať so zdravotným obmedzením, nakoľko každý letecký prepravca môže mať podmienky prepravy tehotných žien či osôb so zdravotným poistením odlišné. CK Topvia Tours za prípadné odmietnutie prepravy zo zdravotných dôvodov zo strany leteckej spoločnosti nemôže prevziať zodpovednosť.

3.2. Pokiaľ je ponuka či cena obmedzená maximálnym vekom dieťaťa, berie sa ako rozhodujúci vek dieťaťa vek v deň, ktorý nasleduje po dni čerpania poslednej služby. To v praxi znamená, že pokiaľ je napr. zvýhodnená cena za dieťa do veku 5-tich rokov, znamená to, že ešte posledný deň dovolenky (čerpania služby) nesmie byť uvedenému dieťaťu 5 rokov tzn., že veku 5-tich rokov musí dosiahnuť najskôr jeden kalendárny deň po návrate z dovolenky/cesty.

3.3. Pokiaľ je ponuka či cena obmedzená minimálnym vekom dieťaťa (napr. v niektorých hoteloch nie je možné ubytovať deti pod určitý vek), berie sa ako rozhodujúci vek dieťaťa vek v deň predchádzajúci dňu čerpania prvej služby. To v praxi znamená, že pokiaľ je možný vstup dieťaťa do určitého hotelu napr. až od 5- tich rokov veku, bude povolený vstup len takému dieťaťu, ktoré veku 5-tich rokov dosiahlo najneskôr deň pred začiatkom dovolenky/čerpania prvej služby.

4. CESTOVNÉ POISTENIE

4.1. Pred odchodom sa poistite. Úplne nevyhnutné je zjednanie poistenia úhrady liečebných nákladov pre pobyt v zahraničí. Bez poistenia neodporúčame vôbec vycestovať. S obsahom poistnej zmluvy sa dôkladne zoznámte. Súčasne sa informujte, s ktorými štátmi má SR zjednané poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie nájdete na www.mzv.sk

4.2. Prečo uzatvárať cestovné poistenie?

Výjazd do zahraničia by sa nemal podceňovať z hľadiska prípadných rizík aj v prípadoch, kedy ide o krátkodobý pobyt. Cestovné zdravotné poistenie pri pobyte v cudzine chráni pred rizikom spojeným s náhlym ochorením či úrazom. Uzatvorením poistnej zmluvy sa vyhnete mnohým komplikáciám v prípade náhleho ochorenia či úrazu, nakoľko náklady spojené s liečením v cudzine môžu, v prípade chýbajúceho poistenia, spôsobiť značné starosti a finančné problémy.

Upozorňujeme, že poistenie storna zájazdu je možné zakúpiť iba súčasne so Zájazdom, neskôr zakúpené poistenie na storno zájazdu nemôže byť zo strany usporiadateľa Zájazdu akceptované.

4.3. Prečo odporúčame uzatvoriť komerčné poistenie aj do členských krajín EU?
Pretože zo zákonného zdravotného poistenia slovenský občan: má nárok na náhradu urgentnej lekárskej starostlivosti poskytnutej iba v štátnych zariadeniach nemá nárok na náhradu nákladov na prevoz do SR (pri chorobe, úraze či smrti) nemá nárok na akúkoľvek asistenčnú službu hradí rovnakú spoluúčasť ako miestni poistenci (za lieky, zákroky, pobyt v nemocnici atď.) vynaložená spoluúčasť na škode vo väčšine prípadoch vysoko presiahne čiastku, ktorú by klient zaplatil pri uzatvorení poistnej zmluvy

4.4. Prečo sa nespoliehať na cestovné poistenie zahrnuté do služieb pri platobných kartách?
Cestovné poistenie je často súčasťou či doplnkom platobných kariet. Možno ste i s celou rodinou v zahraničí “v bezpečí” a neviete, alebo naopak sa spoliehate na poistku, ktorá Vám v prípade potreby neuhradí takmer nič. Niektoré produkty sa napríklad vôbec nevzťahujú na zimné športy. Peňažné ústavy taktiež ,,pribaľujú" poistku, ktorá kryje napr. len riziko smrti úrazom a invalidity následkom úrazu, naviac s maximálnym poistným limitom napr. len 20 000 Eur. Pokiaľ si ale klient priplatí, získa pre seba i rodinu štandardným krytím (limit na liečebné výlohy činí minimálne 60 000 Eur. Súčasťou poistenia pri platobných kartách nemusí byť pripoistenie pre prípad storna Zájazdu zo strany klienta, kedy výška storno poplatku môže dosiahnuť až 100% a nie je možné nárokovať po CK Topvia Tours. Prosím, overte si informácie týkajúce sa cestovného poistenia vo Vašom bankovej inštitúcii. V cene Zájazdu je vždy u CK i poistenie záruky pre prípad úpadku CK (pri Zájazdoch/služieb slovenských CK sa toto poistenie povinne pripláca). Certifikát dokladajúci uvedené poistenie je zasielaný formou odkazu v texte emailovej správy, ktorú klient obdrží spolu s návrhom Zmluvy.

5. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

5.1. Každý Zákazník slovenského občianstva je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, alebo pri cestovaní do krajín tzv. Schengenského priestoru občiansky preukaz. Každé dieťa musí mať svoj vlastný cestovný pas. Toto platí pre všetky deti v akomkoľvek veku, tj. aj pre deti mladšie ako 2 roky.

5.2.Pred vycestovaním odporúčame Zákazníkom registráciu v projekte Ministerstva zahraničných vecí (registrácia občanov Slovenskej republiky pri cestách do zahraničia). Registrácia je zadarmo a umožňuje účinne organizovať pomoc slovenským občanom, ktorí poskytnú na dobrovoľnom základe informácie o svojom plánovanom pobyte v zahraničí. Informácie poskytuje cestovateľ vyplnením jednoduchého formulára zloženého zo štyroch častí: a) informácie o cestovateľovi, b) núdzové kontakty, c) spolucestujúci, d) cestovný plán.
Poskytnuté informácie slúžia MZV na poskytovanie rýchlej pomoci občanom v núdzi a účinne organizovať pomoc v prípade prírodných katastrof aj sociálnych nepokojov. Systém umožňuje rozosielanie hromadných e-mailov a SMS všetkým zaregistrovaným osobám, ktoré sa v danom cudzom štáte nachádzajú, a tým im poskytovať dôležité informácie alebo ich včas varovať pred hroziacim nebezpečenstvom.

5.3. Poznávacie Zájazdy: Predovšetkým pri poznávacích Zájazdoch či fakultatívnych výletoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamiatok v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv v mieste pobytu, prípadne na ďalšie obmedzenia podľa podmienok pre vstup do jednotlivých pamiatok . (min. akceptovateľného oblečenia, atď.).

5.4. Zastúpenie CK v mieste pobytu: CK v rámci základnej ceny zájazdu zaisťuje pre zákazníkov slovensky hovoriacicch zástupcu v mieste pobytu. Pokiaľ sa vyskytne počas Vášho pobytu akýkoľvek problém, oznámte túto skutočnosť zástupcovi CK. V záujme nás všetkých je, aby bol problém na mieste vyriešený a aby ste strávili dovolenku podľa Vašich predstáv a aby ste sa vracali späť domov spokojní. Rozsah sa obmedzuje na zaistenie základných informácií, event. sprostredkovanie výletu. V nutných prípadoch sa obráťte na pracovníkov recepcie hotela osobne alebo telefonicky alebo využite asistenčnú non-stop linku CK uvedenej v pokynoch na cestu . Je nutné rozlišovať doprovod sprievodcov na prehliadkach pamiatok, asistenciách pri transféroch atď.

5.5 Kategorizácia ubytovacieho zariadenia: Uvedená kategorizácia ubytovacieho zariadenia nemusí byť totožná s oficiálnou kategorizáciou ubytovacieho zariadenia na mieste, pokiaľ sa jedná o subjektívne hodnotenie organizátora zájazdu. Aj v komfortných hoteloch môžu byť niektoré izby jednoduchšie zariadené - vybavenie vždy zodpovedá popisu v katalógu. Veľkosť a poloha izieb (i rovnaké kategórie) nie sú vždy rovnaké. Vyberte si z našej ponuky takú ubytovaciu kapacitu, ktorá vyhovuje Vašim predstavám, požiadavkám a finančným možnostiam. Hotelová kategorizácia Vám pomôže pri Vašom výbere:

Hotelová kategorizácia :

* veľmi jednoduché objekty vhodné pre nenáročných hostí s minimálnym komfortom ** objekty turistickej triedy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahom stravovania *** bežný turistický štandard ubytovacích a stravovacích služieb **** kvalitné ubytovanie s nadpriemerným vybavením a službami ***** luxusné hotely pre náročných hostí s nadštandardným vybavením a službami + vyššia kvalita základného stupňa (napr. hotel ***+) Vo všetkých turistických oblastiach môže vo výnimočných prípadoch (napr. z dôvodu prekročenia kapacity ubytovacieho zariadenia atď.) dôjsť k prekročeniu kapacity vami objednaného ubytovacieho zariadenia, v tom prípade budete ubytovaní v inom ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Služby náhradného ubytovacieho zariadenia nemusia byť vždy rovnaké, malo by však dôjsť k zachovaniu rozsahu zaplatených stravovacích služieb. V niektorých prípadoch namiesto označenia hviezdičkou (*) používajú symboly- napr. kľúč, lietadlo, vlastné logo atď. Význam však ostáva rovnaký.

5.6 Izby: Rozdeľovanie izieb je plne v kompetencii recepcie hotela . Jednolôžkové izby sú spravidla s príplatkom a nemusia byť celkom identické s dvojlôžkovými izbami. V niektorých hoteloch môže byť za trojlôžkovú izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo lehátko a nie je vždy pevnou súčasťou vybavenia izby. Pridaním prístelky do izby je nutné počítať s určitým priestorovým obmedzením. Jednotlivé izby nemusia byť rovnako vybavené a situované, ako prezentujú fotografie na webe Topvia Tours. Topvia Tours nemôže garantovať zaistenie izby zobrazenej na fotografií na www či v katalógu dodanom managementom hotela.

5.7. Topvia Tours v žiadnom prípade nemôže garantovať poskytnutie služieb, ktoré nie sú spoplatnené podľa cenníka či splnenie všetkých nezáväzných prianí klienta (napr. požiadavok na umiestenie ubytovacej jednotky, poschodie, pri výťahu, výhľad z balkóna alebo terasy, umiestnenie viac ubytovacích jednotiek vedľa seba a pod.) Výhľad na more a ďalšie služby je možné garantovať iba vtedy, pokiaľ sú spoplatnené a Zákazníkom uhradené. Pokiaľ je v popise ubytovania uvedené, že výhľad je orientovaný na morskú stranu / bazén / park, môže to znamenať, že v priamom výhľade môže čiastočne brániť napr. miestna zeleň, atď. Údaje o vzdialenosti do centra letoviska, na pláž atď. sú orientačné a mierené vzdušnou čiarou určujúcou zvyčajne vzdialenosť od najvzdialenejšieho bodu areálu ubytovacej kapacity k najbližšej pláže v okolí.

5.8. Check-in (čas ubytovania) , check-out (čas opustenia ubytovacej jednotky) Podľa medzinárodných zvykov musia hostia opustiť izby v deň odchodu zvyčajne do 12:00 hodiny. Možnosť ubytovania sa v deň príchodu je podľa možností hotela a väčšinou nie je skôr ako v 14. hodine. Skorý príchod či neskorý odchod neoprávňuje k ďalšiemu používaniu izby.
V prípade, že sa Zákazník na ceste do destinácie oneskorí, je povinný oznámiť neskorší nástup telefonicky priamo na recepcii či na príslušné kontakty sú uvedené na Voucheri alebo asistenčnej non-stop linke Topvia Tours a to najneskôr do 20:00 hodín v deň nástupu. Na neskoršie oznámenia nemusí byť braný ohľad.

5.9. Stravovanie a nápoje: Pre klientov ubytovaných v jednej ubytovacej jednotke platí rovnaký typ stravovacích služieb.

Typy stravy sú:

(kontinentálne) raňajky - väčšinou opakujúca sa ponuka - káva alebo čaj, chlieb alebo pečivo, maslo, džem kontinentálne raňajky zosilnené (rozšírené) - majú rozsah kontinentálnych raňajok rozšírené o plátok syra alebo salámu, popr. vajce švédske stoly - samoobslužný systém stravovania s ponukou iba studenej kuchyne a teplej kuchyne polpenzia- raňajky (pri raňajkách nápoje zvyčajne v cene) a večera (pri večeri nápoje zvyčajne za poplatok)
all inclusive - celodenné stravovanie (tj. plná penzia, niekedy i ďalšie občerstvenie) vrátane nápojov, je zahrnuté v cene. Konkrétny rozsah stravovania sa riadi pravidlami, ktoré stanoví hotel a sú mimo akéhokoľvek vplyvu Topvia Tours. Je potrebné počítať s tým, že čerpanie stravovacích služieb prebieha v stravovacích časoch stanovených hotelom, nie nepretržite. Začiatok a koniec čerpania služieb all inclusive sa riadi časom nasťahovania do izieb a ich uvoľnením, rovnako tak otváracími a prevádzkovými dobami jednotlivých reštaurácií a barov v hoteli a pod. a je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia. Rozsah čerpania služieb v prvý a posledný deň môže byť čiastočne z tohto dôvodu obmedzený. Pokiaľ je stravovanie formou all inclusive, je z organizačných dôvodov vo väčšine hoteloch nutné nosiť nepretržite plastikový náramok, preukazovať sa číslom izby, kľúčom atď. ultra all inclusive - spravidla zahŕňa okrem služieb all inclusive i využitie športových aktivít, či iných služieb v rámci hotela zadarmo (napr. tenis, masáž, návšteva kaderníka, wellness...)

V rámci All Inclusive či ultra All Inclusive stravovania môžu byť vybrané nápoje (zvyčajne drahšie zahraničné) spoplatnené. Rovnako tak konzumácia vo vybraných reštauráciách v ubytovacom zariadení (zvyčajne označené ako a-la-carte) býva väčšinou spoplatnená a nie je súčasťou zaplatených služieb.
Pri ubytovaní v apartmánoch sa nepredpokladá príprava zložitých jedál (väčšinou jedna väčšia a jedna menšia platnička). Obmedzená je taktiež možnosť pečenia v rúre. CK nemôžeTopvia Tours ovplyvniť prípadné opakovanie ponuky jedál (menu).
Pokiaľ nie je uvedené inak, nápoje nie sú spravidla zahrnuté v cene stravovania. Zaplatený rozsah stravovania zahŕňa počet penzií, ktoré zodpovedajú počtu nocí. Pri nástupe do hotela a odchodu z neho v atypických časoch môže byť daný deň stravovania nahradené balíčkom na cestu alebo iným typom jedla (občerstvenia). V zariadeniach so stravovaním all inclusive môže v niektorých prípadoch čerpanie služieb začínať až večer po príchode a končiť už ráno odchodového dňa. Bufetový spôsob a stravovanie s obsluhou sú cenovo rovnocenné.

5.10. Servis a služby hotela: Pokiaľ ide o služby zamestnancov v určitých destináciách, zodpovedá úroveň poskytovaných služieb mentalite obyvateľstva (menšie skúsenosti a určitá ležérnosť pri plnení povinností a poskytovaní služieb).
Kultúrne a hygienické zvyklosti sú v južných krajinách odlišné od našich, tamojšie hygienické predpisy sú omnoho tolerantnejšie. Taktiež sa to týka i predpisov a vzťahu k životnému prostrediu. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša vedľa výhodných cien, ale na druhej strane i skutočnosť, že niektoré zariadenia (bary, diskotéky a pod.) nemusia byť v prevádzke. Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša stavebnú činnosť, na ktorú nemá Topvia Tours žiadny vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimo sezónne mesiace. Takéto prípady môžeme iba ťažko ovplyvniť a nie je možné mať vždy pri rezervovaní tie najaktuálnejšie správy. K dovolenke patrí i večerná zábava a bary, reštaurácie, diskotéky a nočné kluby, ktoré môžu pôsobiť hluk. Taktiež zvuková priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami môže byť rôzna (podľa stavebného štýlu objektu).

5.11. Plážové služby: Pláže môžu byť verejné a teda i prístupné miestnemu obyvateľstvu. Nemožno vylúčiť sezónny výskyt morských tráv (chalúh). Použitie lehátok a slnečníkov môže byť pri vybraných kapacitách za poplatok, rovnako ako využitie športových programov atď., pokiaľ nie je uvedené inak. Možnosť vodných športov a zahájenie prevádzky vodných športov je v kompetencii strediska. Údaje o vzdialenosti pláží od ubytovacieho objektu, uvedené v popisoch, sú vždy iba orientačné.

5.12. Bazény: Pokiaľ je súčasťou hotelového zariadenia i vyhrievaný bazén, je potrebné vziať do úvahy, že nie vždy musí byť bazén vyhrievaný nepretržite. Táto skutočnosť závisí predovšetkým na rozhodnutí vedenia hotela. Nie všetky hotely majú bazén s čistiacim/filtračným zariadením, a preto môže dôjsť v období vyšších teplôt k tomu, že môže byť bazén vyprázdnený a vyčistený. Je teda nutné počítať s tým, že môže byť bazén po určitú dobu mimo prevádzky. Počet lehátok a slnečníkov pri bazéne nemusí vždy presne zodpovedať kapacite hotela.

5.13. Klimatizácia/kúrenie: Tieto zariadenia nájdete iba v tých hoteloch, kde je to priamo uvedené v popise. Pokiaľ sa jedná o klimatizáciu ovládanú centrálne, tak jej zapínanie/vypínanie a regulácia z hľadiska doby a dĺžky môže závisieť iba na rozhodnutiach hotela. Klimatizácia môže byť v niektorých prípadoch v prevádzke iba niekoľko hodín denne alebo len v určitom ročnom období.

5.14. Hmyz: Napriek intenzívnym snahám hotelierov a miestnych úradov, pracovníkov a obyvateľov sa môže v určitých obdobiach hmyz vyskytovať. Neodporúča sa ponechávať v izbe voľne ležiace potraviny.

5.15. Cennosti a trezory: Cestovné doklady, peniaze, šeky, platobné karty, mobilné telefóny, počítače a akékoľvek cenné predmety si uložte do hotelového trezora, ktorý je väčšinou súčasťou vybavenia vašej izby alebo k prenájmu na recepcii. Niekedy za poplatok. Za mimo trezor odložené veci ubytovacie zariadenie neberie zodpovednosť.

5.16 Oblečenie: V niektorých hoteloch (predovšetkým vyššie kategórie 4* až 5*) môže byť vyžadované spoločenské oblečenie počas večere. Pre mužov to väčšinou znamená nosiť dlhé nohavice.

5.17. Skratky: V praxi sú používané určité skratky, ktorých význam je uvedený tu, prípadne Vám ich radi objasnia naši pracovníci:

SGL single room = jednolôžková izba DBL doubble room = dvojlôžková izba TPL tripple room = trojlôžková izba HTL hotel APT airport = letisko BUS autobusová doprava HB half board = polopenzia AI all inclusive stravovanie UAI ultra all inclusive stravovanie BS bez stravy = ubytovanie bez stravy SR s raňajkami FB full board = plná penzia LM last minute = zájazd zvyčajne so zníženou cenou kúpený na tzv. poslednú chvíľu FM first minute = zájazdy zvyčajne so zníženou cenou zakúpené na tzv. skorý nákup SLM super last minute = zájazdy zvyčajne so zníženou cenou kúpené v kratšej dobe pred odletom/odjazdom, ako zájazdy typu last minute PAX passenger = cestujúci Infant dieťa, ktoré nedosiahlo vek 2 rokov (bez nároku na vlastné lôžko v hoteli, vlastného sedadla v lietadle, bez nároku na stravu)

Akékoľvek ďalšie skratky a skutočnosti, ktorým nerozumiete, Vám radi naši pracovníci objasnia ešte pred vznikom zmluvného vzťahu.

6. CENY ZÁJAZDOV A SLUŽIEB

6.1. Ceny Zájazdov a služieb uvedených na Webe, sú aktualizované niekoľkokrát denne . Vzhľadom ku skutočnosti, že tieto informácie sú automaticky nahrávané na Web z rezervačných systémov hotelov a pod. záväzná je teda cena uvedená na platnej uzatvorenej Zmluve.

6.2. Cena zahrňuje všetky poplatky splatné pri podpise Zmluvy o zájazde. Cena zájazdu nezahrňuje poplatky splatné v destinácii. Obvykle sa pri ubytovaní apartmánoveho typu jedná o poplatok za záverečné upratovanie, taktiež nie sú zahrnuté pobytové taxy, ktoré vyberá môžu oblasť, obvykle pri ukončení pobytu.

7. OSTATNÉ

7.1 Pri vybraných ponukách na Webe sú uvedené podrobné opisy ubytovacej jednotky.

7.2 Prezentácia jednotlivých hotelov a oblastí obsahuje fotografie, ktoré sú len orientačné a nemusia zodpovedať realite a ani Topvia Tours za ne nepreberá zodpovednosť. Slúžia len k orientačnému dokresleniu situácie v danej ubytovacej kapacite a jej okolí a mohli byť nasnímané vo výnimočnej situácii, za neobvyklých podmienok alebo v neobvyklých miestach a pod.

7.3. Ceny v ubytovacej jednotke typu apartmán, štúdio apod. môžu byť uvedené pri maximálnej obsadenosti tejto ubytovacej jednotky, tzn. že napríklad v prípade ubytovania iba 2 osôb v 4-lôžkovom apartmáne, je nutné uhradiť cenu za všetky 4 osoby; cena pri obsadení 2 osôb môže byť odlišná, od základnej ceny, ktorá je platná len pri plnej obsadenosti takejto ubytovacej jednotky. Pokiaľ v hotelovej jednotke je ubytovaná iba jedna osoba, cena je zvyčajne navýšená o príplatok „jednolôžková izba“. Taktiež pokiaľ cestuje jedna dospelá osoba a jedno dieťa, je nutné vo väčšine prípadov uhradiť cenu za dve dospelé, tj. nie je možné na dieťa aplikovať detskú cenu, ktorá platí vždy pri ubytovaní dvoma dospelými osobami. Rovnako tak pokiaľ sa jedná o ubytovanie v inak nadštandardných ubytovacích jednotkách („izba s výhľadom na more“)bude cena navýšená o tento príplatok. O tejto skutočnosti je klient vždy informovaný ešte pred podpisom Zmluvy o sprostredkovaní .

7.4. Doplňujúce informácie uvedené v ponuke na Webe, ktoré nie sú súčasťou potvrdenej Zmluvy, sú iba orientačné. Jedná sa najmä o časy letov, piktogramy informujúce o vybavení ubytovacej kapacity (chladničky, klimatizácia, apod.) či tých, ktoré upozorňujú klientov na ponuku výhod, darčekov, bonusov a špeciálnych akcií Topvia Tours .

7.5. Zhrnutie niektorých druhov tovaru a množstva, v akom je ich dovoz zo zahraničia do Slovenskej republiky dovolený: Od cla, DPH a SPD sa oslobodzuje tovar dovážaný cestujúcimi, ktorého celková hodnota nepresahuje v prípade cestujúcich v leteckej doprave čiastku 430 € na osobu. Pri dovoze tovaru cestujúcim mladším ako 15 rokov sa čiastka znižuje na 200 € na osobu.

7.6. Oblasť zákazov a obmedzení: Pomerne častým a veľmi sa opakujúcim negatívnym javom je tiež dovoz "suvenírov", ktoré podliehajú dohovoru CITES o ohrozených druhoch živočíchov a rastlín (koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z kože, niektoré živé zvieratá a rastliny). Podrobnejšie informácie sú taktiež k dispozícii na: http:www.sizp.sk. Zákazník by si mal pred dovozom zistiť, prípadne byť poučený či tovar, ktorý kupuje a má v úmysle doviesť do SR, nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam podľa právnych predpisov o ochrane niektorých druhov živočíchov a rastlín alebo výrobkov z nich. Ďalšou z oblastí, ktorú je potrebné pripomenúť, je prísny režim, resp. obmedzenie vstupu produktov živočíšneho pôvodu (mäso, mastné výrobky, mlieko, mliečne výrobky) na územie EÚ. Produkty živočíšneho pôvodu môžu obsahovať choroboplodné zárodky spôsobujúce choroby, preto je treba v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi tieto produkty, keď sú u cestujúceho pri dovoze zistené, vyhodiť do pripravených košov v príletovej časti colného úradu. Prípadné podrobnejšie informácie je možné získať na: http://svssr.sk. Ak už cestujúci dováža tovar v nadlimitnom množstve alebo tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam alebo si svojím dovozom tovaru nie je istý, je vždy nevyhnutné, aby tieto skutočnosti z vlastnej vôle jednoznačne oznámil colníkovi v tzv. "červenej zóne", po odobraní podanej batožiny z karuselu po prílete na letisko v SR. Iba tak sa vyhne svojmu prípadnému protiprávnemu rokovaniu v prípade prekročenia stanovených zákazov alebo obmedzení. Na bratislavskom letisku je zavedený tzv. systém červenej a zelenej zóny. Pre cestujúcich, ktorí nemajú nič k precleniu platí zelená zóna. Cestujúci, ktorí dovážajú tovar k precleniu, vrátane tovaru v nadlimitnom množstve alebo podliehajúci zákazom a obmedzeniam, musia vždy vstúpiť do červenej zóny, ktorá je zreteľne vyznačená, a kde je možné tovar prerokovať. Našim spoločným záujmom je, aby Zákazník bol jasne a zrozumiteľne informovaný o svojich právach a povinnostiach pri preprave tovaru z krajín tretieho sveta.

Tieto informácie sú platné od 1.1.2018

obr-1 obr-2 obr-3 obr-4
obr-5 obr-6 obr-7 obr-8

od
419
MALORKA, PAGUERA
od
537

Hotely na Malorke

Hotel VALENTIN PARK CLUB ***++
Peguera , MALORKA
Hotel VALENTIN REINA ****
Paguera, Malorka